Trở về trang chủ Kiếm Thế 1

Chú ý: Nếu đã có kiếm thế Zing vui lòng chỉ download Bản cài đặt 300MB để cài đặt nhanh hơn .

Bản Update máy chủ mới KiemThe1.net

Giải nén vào thư mục game KiemThe1.net đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản hiện tại: 63.0

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
UPDATE-KIEMTHE1-v63.0 5MB Link Download (trực tiếp) 63.0

Bản cài đặt KiemThe1.net (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHE1 1.0GB Link Google (Nhanh Hơn) 2.0

Bản FULL cài đặt KiemThe1.net (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHE1 8Gb Link Google 2.0

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp) null
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp) null
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp) null
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp) null